תנאי שימוש:
ליבי (Livy) הינה מערכת לאחזקה וניהול יעיל של בנייני מגורים ו/או נכסי נדל"ן שונים, לשימוש ע"י מנהל בניין ו/או מנהל נכס ו/או נציג דיירים ו/או כלל הדיירים (להלן: "המשתמשים" ו/או " המשתמש" ביחד וכל אחד לחוד).
המערכת מאפשרת שליחת הודעות למשתמש על בסיס המידע שהוזן והוגדר ע"י המשתמש כמידע רצוי. בנוסף, המערכת מאפשרת לבצע תשלומים שונים ברמת הדירה, הבניין והעיר ולחברות המעניקות שירותים עירוניים וגופים ציבוריים (להלן: "ספקי השירות") וכן מאפשרת השוואה בין נתונים רלוונטיים ו/או מידע אשר הוכנס למערכת ע"י המשתמשים ( להלן :"השירותים"). 
 
הגישה למערכת מתבצעת באמצעות ממשקי WEB ו/או אפליקציית מובייל ו/או כל מכשיר אחר באמצעותו ניתן לקבל גישה לממשקי המערכת (להלן: "הפלטפורמה" או "המערכת"). 
 
המערכת הינה בבעלות חברת ליבי בע"מ (להלן: "החברה"). 
 
יובהר, כי תנאי השימוש אשר מפורטים להלן חלים על השימוש שלך בכל אחד ממרכיבי הפלטפורמה לרבות אתר האינטרנט של החברה הידוע בכתובת האינטרנט livy.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") ו/או באפליקציית המובייל של החברה ו/או כל שימוש שלך בשירותים כלשהם של החברה, אשר יסופקו לך באמצעות מרכיבי הפלטפורמה.
 
אנא קראו את תנאי השימוש בעיון רב.
הכניסה לפלטפורמה ו/או השימוש במידע מהמערכת ו/או הרישום לאחד השירותים המוצעים על ידי החברה, מהווים את הסכמת המשתמש על קריאה והבנת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המשתמש מסכים כי תנאי שימוש אלה יחייבו, וכי המשתמש יציית לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש בפלטפורמה, והמשתמש מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינו. אם המשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, עליו להימנע משימוש בפלטפורמה או מגישה אליה, מכל הורדה של מידע ממנה, מהתקנתה, מהצטרפות ו/או רישום לאחד משירותי הפלטפורמה ומכל שימוש שהוא בשירותי החברה.
אם הנו קטין (מתחת לגיל 18), השימוש בפלטפורמה מהווה את אישור האפוטרופוס שלו לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות.
 
החברה רשאית להתיר את הכניסה לפלטפורמה ו/או למנוע את הכניסה אליה, בכל זמן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלת הפלטפורמה ו/או לסרב לספק למשתמשים (או חלק מהם) שירותים (או חלק מהם) – ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים אשר יסופקו לו כתוצאה מהשימוש בשירותי החברה, וכי אפשר ששירותים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או יופסקו בכל זמן.
 
המשתמש מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיו או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של השירותים או התכנים אשר נכללים בפלטפורמה (לרבות ולא רק, מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, אייקונים של לחצנים, תמונות, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים (להלן ביחד: "המידע")
תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת ומבלי שתינתן למשתמש על כך כל הודעה. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשות המשתמש באמצעות הפלטפורמה נכון לתאריך שבו עודכנה הפלטפורמה לאחרונה, יהיו כפופים לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש של המשתמש בפלטפורמה לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתו לשינוי זה.
 
המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי הפלטפורמה פועלת אך ורק כזירת פעילות, וכי החברה או הפלטפורמה אינם מהווים, בשום מקרה, ספק לצרכנים.
 
השירותים אשר מוצעים על ידי הפלטפורמה הינם שירותים עבור צרכנים יחידים או גופים שיש להם כשרות משפטית להתקשר בחוזים מחייבים על פי הדין הרלוונטי החל. המשתמש מסכים לספק על חשבונו את כל הציוד, התוכנה, הגישה לפלטפורמה, אשר נחוצים לו על מנת להשתמש בשירותים אלו.
 
המשתמש חייב לבצע רישום על מנת להיכנס למערכת ( להלן :"החשבון") ולהשתמש בפלטפורמה על כלל שירותיה.
 
המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה לחשבונו ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת סיסמתו או במסגרת חשבונו במערכת. המשתמש אינו רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו או להאציל את חובותיו על פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. על המשתמש להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתו או בחשבונו או על כל פגיעה אחרת באבטחה. בקבלת תנאי שימוש אלה, המשתמש מאשר ומתחייב כי כל המידע אותו יספק למערכת, הוא מידע אמיתי ומדויק. חל איסור על כל בקשות לקבלת שירותים שיש בהן משום שקר או מרמה. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל של המשתמש למלא אחר תנאים אלה או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמתו או בחשבונו או בשל כל פגיעה אחרת באבטחה; המשתמש עשוי להיות אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לאחרים בשל שימוש שכזה.
 
בכל המקרים שבהם נשלחת קבלה לכתובת דואר אלקטרוני, שליחת הקבלה הינה במקום משלוח קבלה בדואר פיזי, אלא אם יוחלט אחרת. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) קבלת הקבלה לתיבת הדואר האלקטרוני כאמור לעיל, תחשב כקבלתה לכל דבר ועניין; (2) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה במידה שהקבלה הנשלחת אליך תסווג (אם בכלל) כהודעה פוגענית ו/או דואר זבל; (3) האחריות על כל תוצאה הנובעת ממסירת פרטי כתובת דואר אלקטרוני שגויים או מטעים, תחול עליך בלבד.
 
אנו חותרים לכך כי הפלטפורמה תהיה מדויקת, ככל האפשר ובאופן סביר. עם זאת, מאחר שהחברה מסתמכת על נתונים מסוימים אשר מסופקים לה על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, לחברה אין שליטה על מידת האמת והשלמות של המידע אשר מועבר אליה על ידי צדדים שלישיים אלה. החברה אינה מתחייבת או ערבה לכך כי תיאורי השירותים או התכנים האחרים בפלטפורמה הם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים, וללא שגיאות. השירות (לרבות האפליקציה, מערכת הניהול וכל שירות המסופק על ידי החברה), מוצע כפי שהוא ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. החברה אינה מתחייבת כי השירות ו/או מערכת הניהול יעמדו בדרישות המשתמש, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ"ב. החברה לא תישא בכל אחריות במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת כל הבטחה כי השירות ו/או מערכת הניהול יהיו זמינים (בכל איזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או נקיים מווירוסים. לפיכך, החברה אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר לשימוש בשירות ו/או במערכת הניהול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות למעשים או למחדלים של ספקי השירותים והשימוש בשירות הינו על דעתו ואחריותו בלבד של המשתמש והנו נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך.
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים כי החבות הכוללת של החברה כלפיו, בגין כל הנזקים, לא תעלה, באף נסיבות, על סך כל הסכום ששולם על ידו לחברה, אם בכלל, ב-12 החודשים שבסמוך לפני האירוע המקים את התביעה.
 
 
קניין רוחני והוראות כלליות
כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לחברה להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "ליבי" וכן שם המתחם Livy.co.il (Domain name) של הפלטפורמה, סימני המסחר המופיעים בפלטפורמה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בה ("לוגו"), עיצובה הגרפי, בסיסי הנתונים בה, תוכן הטקסטים המופיעים בה, הגרפיקות, הסמלים, קטעי הוידאו, תמונות וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול בפלטפורמה, לרבות קוד המחשב וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים בפלטפורמה או בפרטים אחרים המתפרסמים בפלטפורמה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתמש אינו רשאי: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע בפלטפורמה, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע בפלטפורמה, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע הפלטפורמה לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של החברה או את הפלטפורמה מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מהחברה; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של החברה, חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט;(4)  לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר בפלטפורמה, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים בפלטפורמה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב"רובוט", "עכביש" (spider),יישום לעריכת חיפושים בפלטפורמה או לאחזור מידע או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של החברה, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר הפלטפורמה, כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולת הפלטפורמה או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את הפלטפורמה \ או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע; (10) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של הפלטפורמה ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיעים בפלטפורמה; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מפלטפורמה ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה; (13) להעביר או להמחות את הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של הפלטפורמה אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מהחברה; (15) להשתמש בפלטפורמה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
 
יובהר, כי העירייה או כל גוף שלישי המספק שירותים למשתמש ו/או לחברה, לרבות ולא רק, חשמל, גז, ארנונה, מים, מידע ו/או כל שירות אחר מטעם החברה ו/או מוצריה, אינו אחראי לפעילות ו/או פעולות החברה ולא יהיה צד לכל הליך משפטי עתידי שהתנהל מול החברה.
 
עוד יובהר, כי ככל ומשתמש יבצע או ינסה לבצע תהליך של "פרויד" / פריצה / התחזות במערכת ו/או יזדהה כגורם אחר הרי שהאחריות על פעולותיו במערכת תחול על המשתמש בלבד והוא יהיה חשוף לתביעות ולכל נזק שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או למשתמש אחר ו/או לצד שלישי.
 
בעת הרשמה למערכת המשתמש מציין ומגדיר את הדירה ו/או הפרט המנהל את ועד הבית במקום מגוריו. בעת מילוי פרטים אלו במערכת (ובעת מילוי כל פרט אחר במערכת) המשתמש מתחייב לומר את האמת הידועה לו מידיעה אישית, והוא מצהיר עליה כהצהרה בעלת ערך משפטי מחייב. המשתמש מאשר לחברה להשתמש בהצהרה זו בכל הליך משפטי.
 
אי מילוי של המשתמש אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת פעילותו בפלטפורמה ועלול לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר תנאים אלה, או שיפעל בקשר עם הפלטפורמה בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד החברה על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה או מי מטעמה.
 
 
מדיניות הפרטיות 
החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים (להלן "משתמשים") בפלטפורמה. החברה מאמינה כי למשתמשים, יש את הזכות להכיר את המדיניות ואת הנוהגים הכלליים של החברה בנוגע למידע שהחברה אוספת בשעה שמשתמשיה משתמשים בפלטפורמה או בשירותי החברה. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו (להלן – מדיניות הפרטיות), המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בפלטפורמה, היא לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בפלטפורמה והמידע אשר נאסף על ידה בעת השימוש וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי בפלטפורמה ו/או שאליו נחשף המשתמש באמצעותו. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 
קישורים לאתרים של צדדים שלישיים:
קישורים מסוימים הקיימים בפלטפורמה מאפשרים להיכנס לאתרי אינטרנט ו/או אפליקציות אשר אינם שייכים לחברה. אתרים מקושרים אלה מסופקים כמוצרים משלימים ולמען נוחות המשתמש. האתרים המקושרים אינם כפופים לשליטתה של החברה, החברה אינה אחראית לזמינותם, החברה אינה מאמצת אותם, אינה נותנת להם חסות ואינה אחראית או נושאת בכל אחריות לכל תוכן, פרסומת, מוצרים או מידע אחר, אשר מצויים או זמינים באתרים מקושרים אלה או בכל קישור הנמצא באתרים אלה. החברה שומרת על זכותה לנתק כל קישור כזה בכל זמן. כמו כן המשתמש מאשר ומסכים שהחברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן אשר ייגרמו על ידי השימוש או בקשר לשימוש או להסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים אשר זמינים באתרים מקושרים כאמור לעיל, או באמצעותם.
 
זכויות של קניין רוחני:
הטכנולוגיה של החברה, לרבות האפליקציה של החברה, שירותיה, המידע וכל הזכויות האחרות של קניין רוחני אשר הופקו על ידי החברה ו/או שימשו או הוצגו בפלטפורמה (להלן - ה"קניין הרוחני של החברה") הם בבעלות החברה או ניתנו ברישיון לחברה, בין אם הם רשומים או לא ו/או מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים או זכויות קנייניות אחרות וחוקים אחרים. מלבד כפי שנקבע בתנאי שימוש אלה, לא מוענקים למשתמש, באופן מפורש או מכללא, בדרך של השתק או בכל אופן אחר, כל רישיון או זכות בקניין הרוחני של החברה, לרבות לעניין שימוש בו, ללא רשות מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה.
 
הסרת אחריות:
המידע, הפלטפורמה, וכל התכנים האחרים בפלטפורמה, לרבות השירותים, מסופקים "כמו שהם" או "כפי שהם זמינים", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות קניין או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת או אחריות בקשר לזמינות, לדיוק, לאמינות או לתכנים אשר נכללים בפלטפורמה. בנוסף, החברה אינה מספקת את כל השירותים בעצמה, אלא באמצעות ספקי שירותים. ספקי השירותים הם קבלנים עצמאיים ואינם שליחים או עובדים של החברה, ומכיוון שכך, החברה אינה נושאת בכל אחריות: (1) לפעולות, לטעויות, להשמטות, למצגים, להתחייבויות, להפרות, ולכל נזק לרכוש או נזקים או הוצאות אחרים אשר ייגרמו עקב כך ; (2) בנוגע ל: (א) כל מחדל של ספק שירותים לספק את השירותים המבוקשים על ידי המשתמש או בשל ביצוע באיחור של כל שירות אשר הוסכם על הספקתו על ידי ספק שירותים כלשהו; (ב) כל סירוב של ספק שירותים לספק למשתמש את השירותים; (3) להעניק כל החזר כספי במקרה של איחור, ביטול, הזמנות ביתר, שביתה, כוח עליון או סיבות אחרות שהן מעבר לשליטתה של החברה. המידע אשר מסופק באמצעות הפלטפורמה עשוי להיות לא מדויק, לא מלא, לא מעודכן או לכלול טעויות או שגיאות טכניות או שגיאות או טעויות אחרות. החברה אינה מתחייבת לתקן או לעדכן את המידע. החברה אינה ערבה כי הפלטפורמה תהיה חופשית משגיאות.
 
הגבלת אחריות:
השימוש בפלטפורמה, במידע ו/או בשירותים הנו באחריות המשתמש בלבד. בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות בין השאר ולא רק, לנזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, בין השאר, שכר טרחת עורכי דין), בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת כספית או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש בפלטפורמה, מחוסר האפשרות להשתמש בשירותים, מהשימוש בשירותים, או אשר תצמח מכל שימוש, מכל חוסר אפשרות להשתמש, או מהשימוש בכל אתרי אינטרנט אשר מקושרים לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה, או מהמידע או החומרים אשר נכללים בכל אתר או אתרים כאמור לעיל, או אשר נובעים או קשורים בכל דרך למעשים או למחדלים של כל ספקים שהם צדדים שלישיים, מפיצים ו/או ספקי השירותים, ללא קשר לשאלה האם החברה או נציג מורשה מטעמה הודיע על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם.
 
מצגים; שיפוי:
הנך מצהיר ומתחייב כי: (1) יש למשתמש את כל הזכות, הכוח והסמכות הנחוצים על מנת להתקשר בתנאי שימוש אלה ועל מנת לבצע באופן מלא את התחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלה, לרבות אישור מדיירי הבניין; (2) החתימה על תנאי שימוש אלה אינה מפירה ולא תפר כל הסכם אחר אשר המשתמש מחויב בו או כל דין, כלל, תקנה, צו או פסק דין אשר המשתמש כפוף להם; (3) המשתמש ימלא אחר כל הדינים, ההסכמים ו/או החוזים החלים, על חשבונו הבלעדי ועל אחריותו הבלעדית, בקשר לשימושו בפלטפורמה, בשירותים המסופקים בהם, לרבות הסכמים רלוונטיים עם צדדים שלישיים אשר יחולו בכל זמן או שידרוש לקבלם על מנת שיוכל להשתמש בשירותים.
המשתמש מסכים להגן, לשפות את החברה, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה בה, ובעלי המניות שלה, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, שליחיה ונציגיה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) פעולותיו של המשתמש בפלטפורמה או לשירותיה; או (ב) כל הפרה של תנאי שימוש אלה.
 

שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות

  1. החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים (דוגמת שירותי "ועד בית", "ניהול תקציב" וכולי).

  2. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.

  3. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.

  4. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי ליבי ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מליבי, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

  5. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות חיוג אוטומאטי על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך ו/או באמצעות טופס הנמצא באתר.

  6. מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עימך ; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי ; לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר; התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך; למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים ; להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.

  7. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.

  8. מובהר כי לאחר בקשה להפסקת קבלת מידע פרסומי ייתכן זמן של כ-48 שעות על לכאשר תפסק שליחתו.

 
חומרים שיווקיים:
החברה נותנת למשתמשים הזדמנות לבחור שלא ייעשה שימוש במידע שלהם על ידי החברה על מנת לשלוח אליהם חומרים שיווקיים,. משתמשים אשר מעוניינים להפסיק לקבל חומריים שיווקיים מהחברה יכולים להשיב להודעת הדואר / SMS תוך ציון "מחק מהשירות" / "הסר" ("unsubscribe") בשורת הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני, או בהודעה חוזרת מהנייד. 
 
ביטול עסקה:
מדיניות ביטול העסקה תהא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 
שיתוף במידע :
החברה תפעל ע"פ דין בכל הנוגע להעברת פרטים לגופים שלישיים. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת המידע האישי שהיא אוספת לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן, בהם החברה תהיה רשאית לגלות מידע אישי: (א) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש של החברה , לרבות חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב על בקשות תמיכה ופניות של משתמש; (ה) על מנת להשיב על כל תביעה או טענה כי התכנים מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או בצורה של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הכללי; (ח) אם וכאשר החברה תעבור שינוי בשליטה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באופן יעיל; (י) במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה (או חלק ממנה) ו/או את זכויותיה וחובותיה (או חלק מהן) כלפי המשתמש (יא) לשם מתן ו/או השלמת שירות עבור משתמש, מניעת נזק או פתרון תקלות (לרבות לעניין תשלומים למול חברות אשראי); (יב) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. 
 
שינוי מידע אישי:
באפשרות המשתמש לערוך שינויים במידע האישי הרשום בחשבונם במערכת.
 
קוקיות (Cookies) : 
בזמן הביקור בפלטפורמה, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"קוקיות", כלומר קבצים אשר מאחסנים מידע מסוים במחשב שלך. הקוקיות הן קבצים קטנים של טקסט שרק הפלטפורמה שיצרה אותם יכולה לאחזר אותם. הקוקיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לפלטפורמה, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים בפלטפורמה.
 
אבטחה:
החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי של המשתמשים. החברה מיישמת נהלים ומדיניות על פי המקובל בתעשייה על מנת להבטיח את האבטחה של המידע של המשמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. עם זאת, חברה אינה ערבה לכך שלעולם לא יקרה מקרה של גישה לא מורשית למידע האמור. המשתמשים נדרשים לשמור על סודיות המידע אשר נוגע להתחברות לחשבונותיהם, ועל המידע אשר נוגע לחשבונותיהם, והחברה ממליצה למשתמשים להחליף את סיסמאותיהם מפעם לפעם.
 
שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות:
החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. המשך השימוש של המשתמש בפלטפורמה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים.
 
כללי:
תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאי שימוש אלה. כל תביעה בקשר לפלטפורמה או לשימוש בה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש של המשתמש תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, והמשתמש מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרדה מתנאי שימוש אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על תוקפה ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו או את התחייבויותיו, כולן או מקצתן על פי תנאי שימוש אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת, כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאי שימוש אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאי שימוש אלה. תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בין המשתמש לבין החברה בקשר לנושא תנאי שימוש אלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בין המשתמש לבין החברה. ניתן יהיה להמציא למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל בפלטפורמה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאי שימוש אלה או בעניינים אחרים על ידי הצגת הודעות אלה או על ידי מתן קישור להודעות אלה. המשתמש מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאי שימוש אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאי שימוש אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.
 
משתמש לא יעלה כל מידע או מסר שיש בו כדי הפרת זכויות יוצרים או זכויות הקניין הרוחני של אחר. משתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או תביעה אשר תיגרם, אם תיגרם, כתוצאה מפעולה העומדת בניגוד להסכם זה, או בגין כל נזק שיגרום.
 
אין לעשות שימוש בשירות הדואר הפנימי של הפלטפורמה לשליחת דואר "זבל" או הודעות רבות באותו עניין ו/או יצירת מטרד למשתמשים אחרים.
 
החברה שומרת על זכותה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינם עומדים בתנאי הסכם השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי הסכם השימוש. 
 
כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומת, שירות, מוצר וכיו"ב המוצגים ו/או המפורסמים בפלטפורמה נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריות הבלעדית של המשתמש.
המשתמש מתחייב שלא לפרסם בפלטפורמה ביטויים מעליבים גסים או בוטים וכל כיוצא באלו. המשתמש מתחייב שלא לפרסם פרסום בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי העשוי לפגוע בציבור כלשהו או בפרט ובשמו הטוב. המשתמש מתחייב שלא לעלות פרסומת מסחרית בין במפורש ובין כמשתמעת ללא אישור מפורש של החברה. כל המפרסם מידע או ידיעה בפלטפורמה, נותן את הסכמתו למערכת לעשות שימוש במידע זה ולפרסמו ברבים. 
 
המשתמש מתחייב להימנע מעשיית שימוש בפלטפורמה לצורך איסוף מידע ו/או ביצוע פעולות בדרך של חיקוי גולש, או בכל דרך אחרת.
החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של הפלטפורמה על שירותיה השונים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או תכנים ו/או פרסומים ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צד ג' ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך הפלטפורמה.
אספקת שירותי הפלטפורמה תלויה, בין היתר בגורמים שלישיים; החברה לא תחוב כל אחראיות לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש העתקים כלשהם מהמסמכים אשר הופקו באמצעות הפלטפורמה והחובה לשמור עותקים כאלה חלה על המשתמש בלבד. החברה לא תפצה את המשתמש בכל דרך שהיא בגין אובדן נתונים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לפלטפורמה או חלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדם.
החברה מורשית לפרסם בפלטפורמה מפרסמים שונים בעבור תמורה או שלא בעבור תמורה בהתאם לשיקולה הבלעדי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים האישיים שנמסרו על ידי המשתמש לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל ואלקטרוני.
המשתמש מסכים כי המידע שמסר ופרטיו האישיים יהיו חשופים לעיונם של דיירים אחרים בבית המשותף ו/או לחברת האחזקה של הבית המשותף. יובהר כי במקרים מסוימים ייתכן שיתוף מידע נרחב יותר מהרשאות פרטיות אלה כאמור וזאת לשם הפעלת השירות באופן תקין.
אם המשתמש סבור כי נעשה שימוש בחשבונו ו/או בסיסמתו שלא כדין, הוא מתחייב בזה להודיע מידית וללא כל דיחוי לחברה ולשתף פעולה עמה לטיפול בבעיה. למען הסר ספק, אין בהודעת המשתמש כאמור בכדי לפטור אותו מהאחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש של אחר בחשבונו ו/או בסיסמתו. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן לנזק שיגרם למשתמש על הפצה או אי שמירה נאותה על סודיות פרטי הכניסה לחשבונו בפלטפורמה.
המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לכל הפעולות ו/או הפעילויות המתבצעות תחת חשבון המשתמש שלו ו/או תחת סיסמתו, ואת מלוא האחריות לכל שימוש ו/או הפרה של סודיות הסיסמא ו/או חשבון המשתמש שניתן לו, בין אם נגרם בעטיו נזק כלשהו ובין אם לאו.